Walne Zebranie 2015

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Utworzono: poniedziałek, 16, marzec 2015

Z A W I A D O M I E N I E

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kalinka" w Pile zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2015 r. o godz. 10,30 (I termin) w świetlicy Ogrodu. W razie braku wymaganego quorum zebranie odbędzie się w II terminie t.j. w tym samym dniu o godz. 11,00. Uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu. Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien posiadać dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.
Materiały sprawozdawcze wyłożone będą w dniu 21.03.2015 r w godz. 11.00 – 13.00 w Domu działkowca.

PORZĄDEK WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO ROD „Kalinka"

 1. Otwarcie zebrania.
 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania.
 3. Zatwierdzenie porządku obrad.
 4. Zatwierdzenie regulaminu walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego.
 5. Wybór komisji Mandatowej, Wyborczej oraz Uchwał i Wniosków.
 6. Sprawozdanie Zarządu ROD z działalności w 2014 r. i za kadencję.
 7. Sprawozdanie finansowe za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 8. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej ROD z działalności w 2014 rok.
 9. Ocena Zarządu przez Komisję Rewizyjną ROD za 2014 r. oraz za kadencję wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium.
 10. Projekt planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 rok.
 11. Sprawozdanie Komisji Mandatowej stwierdzającej prawomocność obrad.
 12. Dyskusja.
 13. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu ROD w 2014 r.
 14. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 r. do 31.12.2014 r.
 15. Uchwała w sprawie absolutorium dla ustępującego zarządu ROD.
 16. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej ROD w 2014 r.
 17. Ustalenie składów liczbowych Zarządu ROD i Komisji Rewizyjnej ROD.
 18. Przedstawienie przez Komisję Wyborczą kandydatów do Zarządu ROD, Komisji Rewizyjnej ROD i na delegatów na okręgowy zjazd delegatów PZD (według liczby ustalonej dla danego ROD przez okręgowy zarząd PZD).
 19. Wybory:
  1. Zarządu ROD,
  2. Komisji Rewizyjnej ROD,
  3. Delegatów na Okręgowy Zjazd Delegatów PZD.
 20. Uchwalenie programu działania na okres kadencji.
 21. Uchwalenie opłat ogrodowych i terminu ich wnoszenia, w tym także wysokości i terminu wnoszenia opłaty energetycznej.
 22. Uchwalenie planu pracy i preliminarza finansowego na 2015 r.
 23. Uchwalenie innych uchwał dotyczących działalności ogrodu.
 24. Sprawy różne.
 25. Zakończenie obrad.

 

REGULAMIN
Walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego członków PZD w ROD „Kalinka" w Pile dnia 11.04. 2015 r.

 1. Prawo udziału w walnym zebraniu mają członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Kalinka" w Pile i zaproszeni przez Zarząd ROD goście oraz przedstawiciele organów wyższych PZD.
 2. Członkowie PZD użytkujący działki w ROD „Kalinka" mają prawo wybierać i być wybierani (czynne i bierne prawo wyborcze), zgłaszać kandydatury i wnioski, zabierać głos w dyskusji oraz głosować nad proponowanymi kandydaturami i uchwałami.
 3. Czynne prawo wyborcze jest to prawo do głosowania nad zgłoszonymi kandydatami (Przewodniczącego zebrania, komisji, do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd)) oraz nad wszystkimi wnioskami i uchwałami. Czynne prawo wyborcze mają wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Kalinka".
 4. Bierne prawo wyborcze jest to prawo do bycia wybieranym na funkcje Przewodniczącego zebrania, członka komisji (mandatowej, wyborczej, uchwał i wniosków), członka organów PZD w ROD oraz delegata na okręgowy zjazd i mają go wszyscy uczestnicy zebrania będący członkami PZD w ROD „Kalinka", z wyjątkiem przypadków określonych w § 42 ust. 5 statutu PZD i z ograniczeniami wynikającymi z § 34 statutu PZD.
 5. Zebranie otwiera Prezes Zarządu ROD lub w jego zastępstwie I Wiceprezes.
 6. Prezes Zarządu ROD proponuje w imieniu Zarządu ROD Przewodniczącego walnego zebrania. Przewodniczącego zebrania może zaproponować każdy uczestnik zebrania posiadający czynne prawo wyborcze.
 7. Walne zebranie wybiera komisję mandatową, komisję wyborczą oraz komisję uchwał i wniosków.
 8. Przewodniczący zebrania proponuje skład Prezydium walnego zebrania. Kandydatów do Prezydium może zgłosić każdy uczestnik zebrania.
 9. Wybór Przewodniczącego zebrania, Prezydium, zatwierdzenie porządku obrad, regulaminu zebrania, wybór komisji mandatowej, wyborczej oraz uchwał i wniosków odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 10. Przewodniczący zebrania czuwa nad tym, aby przebiegało ono zgodnie z przyjętym porządkiem, a także nad zgodnością przebiegu zebrania z przepisami statutu PZD.
 11. Głosu w dyskusji udziela i ustala kolejność wystąpień Przewodniczący zebrania.
 12. Poza kolejnością Przewodniczący udziela głosu zaproszonym gościom i przedstawicielom organów wyższych PZD oraz może udzielić głosu w sprawach formalnych.
 13. Czas wystąpienia w dyskusji nie może przekraczać 5 minut.
 14. Goście zaproszeni i przedstawiciele organów wyższych PZD mają nieograniczony czas wystąpień. Nieograniczony czas wystąpień w dyskusji mają także członkowie organów Związku odpowiadający na pytania i poruszone w dyskusji tematy.
 15. Komisja mandatowa stwierdza prawomocność walnego zebrania w I terminie, gdy obecnych na zebraniu jest ponad 50% członków PZD użytkujących działki w ogrodzie. Jeżeli w zebraniu nie uczestniczy wymagana wyżej większość, komisja mandatowa stwierdza prawomocność zebrania w II terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczeniu I terminu, o ile taka informacja była umieszczona w indywidualnych zaproszeniach na walne zebranie.
 16. Komisja uchwał i wniosków rejestruje przedstawione przez Zarząd ROD projekty uchwał oraz projekty uchwał i wniosków proponowanych w trakcie trwania zebrania i przedstawia je pod głosowanie w postaci uchwał walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania.
 17. Komisja wyborcza rejestruje zgłaszanych kandydatów do organów PZD w ROD oraz na delegatów na okręgowy zjazd i przedstawia je pod głosowanie walnego zebrania. Głosowanie przeprowadza Przewodniczący zebrania. Kandydatów może zgłaszać każdy członek PZD uczestniczący w zebraniu, mający czynne prawo wyborcze.
 18. Wybory odbywają się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.
 19. Podjęcie uchwał odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.
 20. O wyborze i podjęciu uchwały decyduje większa liczba oddanych głosów za niż przeciw (zwykła większość).
 21. W przypadku, gdy podczas głosowania nad wnioskiem (wybory, uchwała) ilość oddanych głosów za i przeciw jest równa, wniosek (kandydatura) upada, a ponowne poddanie pod głosowanie wymaga zmiany treści wniosku, chyba że na wynik głosowania miały wpływ uchybienia formalne lub niezrozumiałe dla głosujących jego przedstawienie. Decyzje w tej sprawie podejmuje Przewodniczący zebrania w porozumieniu z Prezydium (przy braku porozumienia decyduje Przewodniczący).
 22. Głosowania przeprowadza Przewodniczący zebrania. Jeżeli zajdzie potrzeba liczenia głosów, Przewodniczący może powołać do pomocy osoby z sali.
 23. Walne zebranie przyjmuje oddzielne uchwały w sprawach:
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu ROD za okres kadencji i za 2014 r.
  • zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 19.01.2014 do 31.12.2014 r.,
  • absolutorium dla ustępującego zarządu ROD,
  • zatwierdzenia sprawozdania z działalności komisji rewizyjnej w 2014 r.,
  • ustalenia składu liczbowego zarządu ROD i komisji rewizyjnej ROD,
  • wyników wyborów do zarządu, komisji rewizyjnej i na delegatów na okręgowy zjazd,
  • programu na okres kadencji i planu pracy w 2015 r.,
  • wysokości i terminu wnoszenia opłat ogrodowych w 2015 r.,
  • preliminarza finansowego na 2015 r.
  • innych dotyczących działalności ogrodu.
 24. Wszystkie dokumenty z walnego zebrania podpisuje Przewodniczący, z tym że uchwały dotyczące wyników wyborów wraz z przewodniczącym Komisji Wyborczej, a pozostałe uchwały wraz z przewodniczącym Komisji Uchwal i Wniosków.
 25. Po wyczerpaniu porządku zebrania Przewodniczący ogłasza zamknięcie zebrania i przy braku sprzeciwu zebranie ulega rozwiązaniu.
 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem ani przepisami związkowymi rozstrzyga Przewodniczący zebrania po zasięgnięciu opinii Prezydium walnego zebrania.

Facebook PZD

Copyright 2024. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.