Zebranie działkowców 2014

Drukuj
Kategoria: Aktualności
Utworzono: środa, 27, sierpień 2014

zebranie-2014-1

Na podstawie art. 69 ust. 1 oraz art. 72 ust. 1 ustawy o ROD Zarząd ROD „KALINKA" w Pile zawiadamia, iż w dniu 6 września 2014 r. o godz. 10.00 w Domu Działkowca odbędzie się zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek na podstawie prawa do działki, położonych na terenie ww. ROD.

Każdy zaproszony na zebranie wszystkich działkowców musi mieć ze sobą dokument tożsamości, który może być sprawdzony przy podpisywaniu listy obecności.

Celem zwoływanego zebrania jest przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

W przypadku niepodjęcia przez zebranie działkowców w ww. terminie uchwały o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu lub uchwały o wyodrębnieniu rodzinnego ogrodu działkowego ze stowarzyszenia ogrodowego PZD i powołaniu nowego stowarzyszenia ogrodowego, które przejmie prowadzenie tego ogrodu (uchwały o wyodrębnieniu ROD) przeprowadzone zostanie zebranie działkowców w II terminie.

 II termin zebrania wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie ROD odbędzie się w dniu 6 września 2014 r. o godz. 10.30 w Domu działkowca.

Na zebraniu działkowców w II terminie uchwała o pozostawieniu rodzinnego ogrodu działkowego jako jednostki organizacyjnej stowarzyszenia ogrodowego PZD i powierzeniu mu prowadzenia tego ogrodu lub uchwała o wyodrębnieniu ROD podejmowana jest w głosowaniu jawnym, większością 2/3 głosów w obecności co najmniej 3/10 liczby działkowców, korzystających z działek położonych na terenie ww. ogrodu działkowego, którego dotyczy uchwała.

Wyciąg z ustawy z dnia 13 urudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:

Art. 69. 1. W terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zarząd rodzinnego ogrodu działkowego, prowadzonego przez stowarzyszenie ogrodowe, o którym mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1, zwołuje zebranie wszystkich działkowców korzystających z działek położonych na terenie tego rodzinnego ogrodu działkowego w celu przeprowadzenia głosowania w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego, które będzie prowadziło rodzinny ogród działkowy.

Art. 72.1. W zawiadomieniu, o którym mowa w art. 69 ust. 2, zarząd jest obowiązany wskazać, że w przypadku niepodjęcia uchwały, o której mowa w art. 70 ust 1 pkt 1 albo 2, przeprowadzone zostanie zebranie w drugim terminie, nie później jednak niż 2 miesiące od dnia zebrania, o którym mowa w art. 69 ust. 1. W zawiadomieniu zarząd jest obowiązany wskazać drugi termin zebrania działkowców oraz zasady podejmowania uchwały na zebraniu w drugim terminie wynikające z niniejszego artykułu.

ROD"Kalinka" pozostaje w stowarzyszeniu ogrodowym Polski Zwiazek Działkowców

zebranie-2014-2

W dniu 6.09.2014 r. o godz. 10.00 Prezes Zarządu, Marian Ostaszewski otworzył zebranie działkowców korzystających z działek na terenie ROD "Kalinka". Celem zebrania był wybór stowarzyszenia, które będzie zarządzało naszym ogródem.  Na przewodniczącego zebrania działkowcy jednogłośnie wybrali Mariana Ostaszewskiego - Prezesa Zarządu. Do komisji mandatowej zebranie powołało: Halinę Kasperek, Zofię Zubilewicz oraz Lecha Płanetę. Do komisji uchwał i wniosków wybrano: Piotra Bury, Stefana Słowika i Eugeniusza Zbroniec. W zebraniu udział wzieło 140 spośród 443 uprawnionych osób, co stanowiło 31,6 % ogólu działkowców. Wprowadzając do dyskusji nad wyborem stowarzyszenia ogrodowego Prezes Zarzadu ROD "Kalinka" poinformował działkowców o aktualnej sytuacji Związku oraz o pojawiających się wciąż nowych zagrożeniach dla jego integracji oraz ciągłości ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, skierowane do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, w którym to Rzecznik wnosi o zbadanie zgodności nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r z postanowieniami Konstytucji RP oraz na wyrok Naczelnego Sadu Administracyjnego dotyczacy legalności wybudowanych altan, które zgodnie z jego orzeczeniem kwalifikują się do rozbiórki. Obsługujący zebranie przedstawiciel Okręgowego Zarządu, Pan Mieczysław Gumny, pełniacy funkcję Przewodniczacego Komisji Rewizyjnej Okregowego Zarządu, przedstawił korzści wynikajace z pozostania w dotychczasowej strukturze oraz zagrożenia zwiazane z opuszczeniem zwiazku i tworzeniem własnego stowarzyszenia.  W czasie dyskusji zgłoszone  zostały dwa wnioski. Za pozostaniem w Stowarzyszeniu Polski Związek Działkowców opowiedzieli się działkowcy Piotr Bury oraz Jan Ambroż. Wniosek złożony przez kol. Mirosława Paplińskiego o wyodrebnieniu się z PZD i utworzenie własnego stowarzyszenia, odrzucony został przez Komisję Uchwał i Wniosków, ponieważ nie spełniał wymogów formalno-prawnych. Uznany on został jako głos w dyskusji. Przedłożone przez Komisję  wnioski o pozostawieniu naszego ogrodu w PZD zostały przyjęte w głosowaniu przez wiekszość działkowców. Decyzja o wyborze dotychczasowego stowarzyszenia, które nadal będzie zarzadzało naszym odrodem, uczestnicy zebrania przyjeli gromkimi brawami. Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, przy pieknej wrześnowej pogodzie. Podczas zebrania działkowcy złożyli swoje podpisy na listach poparcia "Stop rozbiórkom altan".

h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 000
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 001
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 002
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 006
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 007
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 008
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 009
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 016
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 018
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 019
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 019a
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 020
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 021
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 030
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 031
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 032
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 033
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 034
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 035
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 037
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 038
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 039
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 040
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 042
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 043
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 045
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 045a
h. siwkowski ka...
h. siwkowski kalinka zostaje w pzd06.09.2014. 046

Facebook PZD

Copyright 2024. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.