WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE 2020 R

 

W ZWIAZKU Z NADAL TRWAJACYM STANEM ZAGROŻENIA EPIDEMIOLOGICZNEGO TERMIN WALNEGO ZEBRANIA ZOSTAŁ PRZESUNIETY NA OKRES PÓZNIEJSZY

 

O KLEJNYM TERMINIE ZEBRANIA DZIAŁOWCY ZOSTANĄ POINFORMOWANI POPRZEZ UMIESZCZENIE INFORMACJI NA TABLICACH OGŁOSZEŃ ROD "KALINKA".

OPŁATY Z TYTUŁU KORZYSTANIA Z DZIAŁKI BĘDĄ POBIERANE NA KONTO OGRODU W FORMIE ZALICZEK. INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT BĘDZIE ZAMIESZCZONA NA TABLICACH OGRODOWYCH I NA STRONIE INTERNETOWEJ – WWW. KALINKA.PILA.PL

Z POWODU WZROSTU OPŁAT ZA ŚMIECI OPŁATY OGRODOWE WZROSNĄ O 31 ZŁ W STOSUNKU DO ROKU POPRZEDNIEGO.

Wymiana liczników pradu w 2019 r.

Lp.

Nr działki

 

Lp.

Nr działki

1

32

 

24

263

2

34

 

25

265

3

39

 

26

266

4

41

 

27

267

5

66

 

28

277

6

78

 

29

301

7

118

 

30

321

8

159

 

31

355

9

163

 

32

368

10

167

 

33

405

11

168

 

34

437

12

171

 

35

442

13

207

 

36

443

14

208

 

37

521

15

218

 

38

531

16

224

     

17

225

     

18

230

     

19

232

     

20

233

     

21

245

     

22

256

     

23

260

     
         

Wymianę licznika uzgadniać z elektrykiem ogrodu: tel : 883 945 241

         

Zakupu licznika dokonuje działkowiec

   
         

Koszt wymiany 25 zł

     
         

Termin do 15 października 2019 r.

   

Informacja finansowa za 2017 r.

Zarząd ROD "Kalinka" zawiadamia, że w dniach  29.06 - 6.07.2018 r. można się zapoznać z inforacją finansową umieszczoną na tablicach ogłoszeń, dotyczacą prowadzenia ROD w 2017 r.

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018 r.

 

Zarząd ROD „Kalinka” w Pile zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2018 r. o godz. 10.00 (I termin) w Domu działkowca. W razie braku wymaganego quorum zebranie odbędzie się w II terminie tj. w tym samym dniu o godz. 10.30. Uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu. Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien posiadać dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze wyłożone będą w dniu 14.04.2018 r w godz. 11.00 – 13.00 w Domu Działkowca

Zamknięcie bram ogrodu.

Mając na względzie bezpieczeństwo mienia działkowców i infrastruktury ogrodu, Zarząd ROD "Kalinka" informuje, że od 1 listopada 2017 r. do  31 marca 2018 r. nastąpi zamknięcie bram ogrodu. Prosimy działkowców przed tym okresem o zabezpieczenie niezbędnych matertiałów do prac prowadzonych na działkach  w okresie zimowym. W tym okresie bramy bedą otwierane wyłacznie w sytuacjach kryzysowych - na wezwanie służb ratowniczych. W przypadku sprzyjających lub niesprzyjających warunkółw pogodowych okres zamkniecia i otwarcia bram może ulec nieznacznemu przesunięciu.

 

 

 

Wyłączenie prądu w ROD "KALINKA" !!!

W związku z wymianą stacji transformatorowej na terenie ROD "KALINKA" w dniu 22.08.2017 r. od godz. 8.00 do dnia 23.08.2017 r. do godz. 20.00 (wtorek-środa) nastapi przerwa w dostawie prądu do działek.

Informacja finansowa za 2016 r.

Zarząd ROD "Kalinka" zawiadamia, że w dniu 30 czerwca 2017 r. w biurze Zrządu, w godz. 16.00 - 18.00 będzie wyłożona do wglądu informacja finansowa, dotycząca prowadzenia ROD za 2016 r.

Wymiana liczników pradu w 2017 r.

Liczniki energii elektrycznej do wymiany w 2017 r.

 
           

Lp.

Nr działki

 

Lp.

Nr działki

 

1

25

 

24

205

 

2

40

 

25

231

 

3

41

 

26

247

 

4

43

 

27

248

 

5

57

 

28

264

 

6

60

 

29

271

 

7

64

 

30

291

 

8

65

 

31

292

 

9

67

 

32

293

 

10

69

 

33

295

 

11

70

 

34

310

 

12

73

 

35

312

 

13

77

 

36

344

 

14

79

 

37

357

 

15

83

 

38

384

 

16

87

 

39

385

 

17

116

 

40

390

 

18

119

 

41

392

 

19

140

 

42

431

 

20

141

 

43

440

 

21

149

 

44

482

 

22

181

 

45

486

 

23

192

 

46

529

 
           

Wymianę licznika uzgadniać z elektrykiem ogrodu: tel : 696 346 382

Zakupu licznika dokonuje działkowiec

     

Koszt wymiany 25 zł

       

Termin do 15 października 2017 r.

     

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2017 r.

Walne zebranie sprawozdawcze 2017 r.

Zarząd ROD „Kalinka” w Pile zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawcze, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 (I termin) w Domu działkowca. W razie braku wymaganego quorum zebranie odbędzie się w II terminie tj. w tym samym dniu o godz. 10.30. Uchwały walnego zebrania odbytego w drugim terminie, są ważne bez względu na liczbę członków Związku obecnych na zebraniu. Prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek PZD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników. Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie powinien posiadać dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze wyłożone będą w dniu 8.04.2017 r w godz. 11.00 – 13.00 w Domu Działkowca.

ZASADY WYCINKI DRZEW I KRZEWÓW

 

 

Nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, która weszła w życie 17 czerwca 2017 r., w znacznym zakresie zmieniła dotychczasowe zasady usuwania drzew i krzewów – także na działkach w ROD.

Podkreślenia jednak wymaga, że działkowcy nie zostali objęci ogólnym wyłączeniem od uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów. Uprawnienie to zostało bowiem przyznane jedynie osobom fizycznym, które są właścicielami nieruchomości. Działkowiec zaś jest wprawdzie właścicielem nasadzeń, natomiast nieruchomość (działka) jest przez działkowca dzierżawiona.

Niemniej jednak nowelizacją wprowadzono znaczące zmiany w określaniu obwodów drzew, których wycinka nie wymaga zezwolenia - co wpływa na rozszerzenie zakresu swobody działkowców. Od 17 czerwca 2017 r. działkowiec może bowiem bez zezwolenia dokonać wycinki drzew, których obwód pnia na wysokości 5 cm nie przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego;
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zmieniły się też zasady usuwania krzewów. Działkowiec może teraz bez zezwolenia usunąć krzew lub krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m². A zatem nie ma już znaczenia wiek krzewu, lecz powierzchnia, jaką krzewy zajmują.

Niezmienne pozostają zasady wycinki drzew i krzewów owocowych; działkowcy nadal mogą je usuwać z działki bez konieczności uzyskiwania zezwolenia organu administracji.

Wniosek o wycięcie drzew lub krzewów działkowiec winien złożyć do Wójta Gminy Szydłowo, na terenie której znajduje się ROD „Kalinka” za pośrednictwem Zarządu ROD „Kalinka”.

Wymagane dokumenty i sposób postepowania:

  1. Wniosek działkowca do Zarządu ROD „Kalinka” o wydanie wypisu z ewidencji działek potwierdzającego posiadanie prawa do działki.
  2. Wniosek o wycięcie drzew lub krzewów wg. wzoru zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Szydłowo.
  3. Rysunek lub mapa określający położenie drzewa lub krzewów w stosunku do granic działki.

Zamiar usunięcia drzew lub krzewów proszę zgłaszać w siedzibie Zarządu ROD „Kalinka” , lub telefonicznie 668 827 439.

UWAGA !!! samowolne usuniecie drzew lub krzewów (przy wymiarach powyżej dopuszczalnych norm) zagrożone jest wysoką karą grzywny.

Biuletyn Informacyjny

W Biuletynie Informacyjnym KZ nr 6/2018 m.in. materiały z XX posiedzenia Krajowej Rady PZD z 14.03.2018 r., sprowadzanie z działalności Prezydium KR i Krajowej Rady PZD w roku 2017, otwarty plan pracy KR i Krajowego Zarządu na rok 2018, ocena projektu ustawy o zmianie niektórych ustawa w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego oraz informacja o szkoleniach dla nowych działkowców w okręgach PZD.

Więcej…

Informator Działkowca

Najnowsze wydanie Informatora Działkowca możesz już znaleźć na tablicach informacyjnych w swoim ogrodzie. Wśród najważniejszych informacji: "Nowy regulamin ROD wkrótce w ogrodach", "Wycinka drzew ozdobnych", "PZD ws. zmiany ustawy śmieciowej", "Dotacje dla ROD z budżetów gminy". Zachęcamy do czytania!

Więcej…

Zielona Rzeczpospolita

W najnowszym numerze „Zielonej Rzeczpospolitej” – Wiosna w ROD 2018 - Walne zebrania w ROD, który w następnym tygodniu trafi do wszystkich ogrodów przeczytać można o m.in. o rejestracji znowelizowanego statutu PZD, opłatach za wodę wg nowego prawa wodnego, budowie siedzib dla Zarządów ROD, stanowisku PZD w spr. projektu ustawy reprywatyzacyjnej i pracach nad nowelizacją Regulaminu ROD. Ponadto w numerze: Przewodnik po walnych zebraniach, bezpieczeństwie w ROD, zasadach wycinki drzew i krzewów oraz przepisach dot. budowy altan na działkach. Zachęcamy do czytania, również w wersji on-line ! Przypominamy, że Zielona Rzeczpospolita jest przeznaczona dla działkowców i rozprowadzana bezpłatnie przez Zarządy ROD. Więcej…

Facebook PZD

Copyright 2021. Joomla 1.7 templates. ROD "Kalinka" w Pile.